Uống nhiều lợi khuẩn có sao không? Uống vào thời điểm nào là tốt nhất