Tiêu chảy kèm sốt ở người lớn khắc phục như thế nào?