Sôi bụng đi ngoài: Nguyên nhân, cách điều trị bằng dân gian hiệu quả