Khó đi ngoài nguyên nhân do đâu? Có nguy hiểm không?