Co thắt đường ruột là thực chất bệnh gì? Các loại thuốc chữa thông dụng