colon, Tác giả tại Bào Tử Lợi Khuẩn Colon | Bào tử lợi khuẩn dành cho Viêm Đại Tràng